Oferta per temps limitat amb un descompte del 30% en compres mínimes de 60€ en cápsulas y café en grano L’OR - Compra Ara

Oferta per temps limitat amb un descompte del 30% en compres mínimes de 60€ en cápsulas y café en grano L’OR - Compra Ara

Menú

✓   Enviament gratis a compra superiors a € 30

✓  De 2-6 dies de lliurament

✓  Devolució gratis

BASES PROMOCIÓ L'OR ESPRESSO

Oferta 15% de descompte en cafè L’OR i accessoris en comandes de 50 €, 20% de descompte en cafè L’OR i accessoris en comandes de 60 € i 30% de descompte en cafè L’OR i accessoris en comandes de 80 €disponible des del 16.08.2022 fins el dia 04.10.2022.  El descompte de cafè L'OR és aplicable a les categories càpsules, café L'OR gra i accessoris. No és aplicable a L'OR BARISTA, l’espumador de llet i altres promocions especials que s'executin alhora.

 

BASES PROMOCIÓ L'OR BARISTA COFFEE LOVER

La present promoció es desenvoluparà d'acord amb les següents BASES

1.- Consideracions de caràcter general.

Les entitats mercantils PHILIPS IBERICA, SA (societat unipersonal), amb CIF A28017143, i domicili social al C / Maria de Portugal, 1-28.050 MADRID (des d'ara PHILIPS) i Jacobs Douwe Egberts ES SLU (des d'ara JDE), amb domicili a 08100 Mollet del Vallès (Barcelona) Av. Can Prat nº 25 i CIF núm B08027021; organitzen, desenvolupen i posen a disposició dels usuaris la promoció denominada PROMOCIÓN VERANO L´OR BARISTA ORIGINAL 59€ Y L’OR BARISTA SUBLIME + 100 CÁPSULAS L’OR 99€: en endavant “La promoció”.

La participació en la present promoció es regeix pel que disposa l'apartat "Condicions de Participació".

 

2.- Pàgina de la promoció:

La redempció de la promoció és ONLINE i per a això es disposa d'accés a la següent adreça de web https://www.lorespresso.com/ca_es/

 

El fet de participar en la present promoció atorga la condició de participant, i implica l'acceptació, sense cap reserva, de les Bases contingudes en el present document.

 

3.- Objecte de la promoció.

3.1 Promoció L'OR Barista Original
Cafetera L'OR Barista Original per només 59 €, a més de 20 € en crèdit per a la compra de càpsules de cafè L'OR al registrar la teva cafetera a lorespresso.es
Veure models cafetera L'OR Barista inclosos en aquesta promoció a la taula "Models cafetera L'OR Barista"

Referencia Preu Regular Cafetera L’OR Barista
Original + 50 capsules Preu Promoció Cafetera L’OR Barista Original
Barista original Midnight Blue Base 120€ 59 €
Barista original Piano Noir Base 120€ 59 €
Barista original Velvet Rouge Base 120€ 59 €
Barista original Satin Blanc Base 120€ 59 €
Barista original Sunset Rubi 120€ 59 €

3.2 Promoció L’Or Barista Sublime + 50 capsules L’OR + Espumador 99€

Referencia
Preu Regular Cafetera L’OR Barista

+lot de 50 capsules + espumador
Precio Promo Cafetera L’OR Barista

+lot de 50 capsules + espumador
Barista sublime Black + Lote 50 cápsulas + espumador
190,0 €
99€
Barista sublime Red + Lote 50 cápsulas + espumador
190,0 €
99€
Barista sublime Grey + Lote 50 cápsulas + espumador
190,0 €
99€
Barista sublime White + Lote 50 cápsulas + espumador
190,0 €
99€ 

 

COMPOSICIÓ DEL LOT DE CÁPSULES:

 

L'OR RISTRETTO
1 pack
L'OR COLOMBIA
1 pack
L'OR BARISTA 13 XXL
1 pack
 L'OR ORIGENES INDIA
1 pack
L'OR ORIGENES PAPUA
1 pack
 

4- Àmbit de la promoció.

 

La present promoció es desenvolupa exclusivament en el territori espanyol amb excepció de Ceuta, Melilla i les Illes Canàries. La redempció de la promoció es exclusiva a l’àmbit del comerç electrònic, específicament a https://www.lorespresso.com/ca_es/.

 

5.- Durada de la promoció.

 

El període durant el qual s'ha de realitzar la compra del producte que dona dret a participar en la promoció comença el dia 06 de Septembre de 2022 a les 00.01 hores i finalitza el 03  de Octobre de 2022 a les 23.59 hores, o fins a esgotar existència d' les cafeteres L'OR Barista dels models detallats en el punt 3 disponibles per a aquesta promoció. Passada aquesta data, o un cop esgotades les existències, estarà disponible el registre per donar d'alta la cafetera, però no la promoció objecte d'aquestes bases.

 

 

 

 

 

6.- Condicions de participació.

 

6.1.- Persones legitimades per a participar en la promoció

 

Podrà participar en la promoció, la persona física major de divuit (18) anys que sigui consumidor final, amb residència habitual en el territori espanyol i que adquireixi durant el període promocional el producte inclòs dins de la promoció.

.

 

6.2.- Mecànica de participació.

 

Totes aquelles persones que desitgin participar en la promoció hauran de complir amb els requisits establerts en els termes i condicions de les presents bases i disposar d’un compte a la web de L’OR.

 

A l'hora de realitzar la compra a Cafeteres L’OR BARISTA - Botiga (lorespresso.com)

 de la promo descrit en el punt 3, podrà triar el model de la cafetera L'OR Barista especificat en el punt 3.1 e 3.2 e gaudeix de la promo especificat.

Aquesta promoció no és combinable amb altres promocions en curs.

 

¿Com obtenir els 20 € de descompte en la seva pròxima compra de càpsules de cafè L'OR?

Un cop rebuda la cafetera de registrar la mateixa en lorespresso.es en l'apartat

https://www.lorespresso.com/ca_es/machine-registration

El descompte és vàlid per 6 setmanes des del registre de la teva cafetera l'OR BARISTA. Aquesta oferta no pot ser combinada amb cap altre codi promocional i no s'aplica a ofertes especials com els accessoris.

 

7.- Tractament de dades de caràcter personal.

 

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades han estat incorporades en un fitxer propietat sota la responsabilitat de JDE, amb la finalitat de dur a terme:

a) La seva participació en la present promoció

b) La gestió i lliurament a domicili de la comanda.

c) El compliment de qualssevol obligacions fiscals o d'una altra índole que siguin d'aplicació en relació amb la promoció.

 

En compliment amb la normativa vigent, Les dades facilitades pel client en crear voluntàriament un compte amb l'Or seran propietat de JDE, de manera indefinida, sempre que l'usuari no comuniqui el contrari a l'adreça de correu electrònic privacy@jdecoffee.com

 

JDE informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això pel que JDE es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades de caràcter personal podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, dirigint la seva petició a l'adreça de correu electrònic privacy@jdecoffee.com

 

 

8.- Modificació de les presents Bases Legals.

 

L'entitat JDE es reserva el dret a modificar total o parcialment les presents Bases Legals, incloent-hi, modificant o eliminant clàusules, sense assumir cap responsabilitat per aquestes modificacions, sempre que hi hagi causa justificada o força major, comprometent-se a comunicar amb suficient antelació les noves bases i condicions de participació.

 

9. Normes de control i seguretat

 

JDE es reserva la facultat d'adoptar totes les mesures que resultin oportunes per evitar qualsevol conducta de la qual l'organitzadora sospiti que tingui per finalitat o efecte qualsevol intent d'actuar en frau de la present promoció, en incompliment de les seves normes o en perjudici d'altres participants, la primera i immediata conseqüència serà l'exclusió del participant i la pèrdua de tot dret a la promoció.

 

Així mateix, JDE es reserva el dret a excloure als participants en cas d'aportar o penjar material que contingui virus, cucs o qualsevol altre codi informàtic dirigit a o apte per fer mal, interferir, interceptar o vulnerar la seguretat de qualsevol sistema, informació o dades, així com quan les dades personals facilitades siguin incorrectes o falses.

 

La constatació que un participant ha actuat de forma abusiva, ha introduït dades personals inexactes, alterades o falses, o ha incomplert alguna de les condicions d'aquestes bases legals, i l’inhabilitarà per tornar a participar en la promoció.

 

10.- Disponibilitat de les presents Bases Legals.

 

Les presents Bases Legals estaran disponibles per als participants de la promoció en https://www.lorespresso.com/ca_es/termes-i-condicions podent ser consultades en qualsevol moment.

BASES PROMOCIÓN PLAN DE SUBSCRIPCIÓN

La presente Promoción se desarrollará conforme a las siguientes BASES

1.- Consideraciones de carácter general.

La entidad mercantil JACOBS DOUWE EGBERTS ES S.L.U. (en adelante JDE), con domicilio en 08100 Mollet del Vallès (Barcelona) Av. Can Prat nº 25 y CIF nº B08027021; organiza, desarrolla y pone a disposición de los usuarios la promoción denominada PROMOCIÓN REGALO ESPUMADOR DE LECHE AL SUSCRIBIRTE A LOS PLANES DE SUBSCRIPCIÓN L’OR : en adelante la promoción.
La participación en la presente promoción se regirá por lo dispuesto en el apartado “Condiciones de Participación”.

2.- Pagina de la Promoción:

La redención de la promoción es ONLINE y para ello se dispone de acceso en la siguiente dirección de web https://www.lorespresso.com/es_es/subscription/catalog/coffee

El hecho de participar en la presente promoción otorga la condición de participante, e implica la aceptación, sin reserva alguna, de las Bases contenidas en el presente documento.

3.- Objeto de la promoción.

Al suscribirte a uno de nuestros planes de subscripción de café detalladas en el cuadro debajo recibirás de regalo un espumador de leche.
Espumadores de leche disponibles 600.

Los diferentes planes de suscripción de L'OR relacionadas con el Café son los siguientes:

- Plan de suscripción LOVER: 10 packs de café

- Plan de suscripción EXPERTO: 20 packs de café

- Plan de suscripción MAESTRO: 30 packs de café

Al susbcribirte a uno de los planes indicados anteriormente aceptas los términos y condiciones detallados aquí Terminos y Condiciones de la Tienda Online | L'OR Espresso (lorespresso.com) en el apartado CONDICIONES DE SUSCRIPCIÓN A CAFÉ L'OR BARISTA.


4.- Ámbito de la promoción.

La presente promoción se desarrolla exclusivamente en el territorio español con excepción de Ceuta, Melilla y las Islas Canarias. La redención de la promoción es exclusiva en el ámbito del comercio electrónico, específicamente a través de la página web https://www.lorespresso.com/es_es/subscription/catalog/coffee

5.- Duración de la promoción.

El período durante el cual se debe realizar la compra del producto que da derecho a participar en la promoción comienza el día 01 de junio a las 00.01 horas y finaliza el 20 de Junio de 2022 a las 23.59 horas, o hasta agotar existencia de los 600 espumadores de leche disponibles para esta promoción. Pasada esta fecha, o una vez agotadas las existencias, estará disponible la suscripción a los planes de café disponibles, pero no la promoción objeto de estas bases.

6.- Condiciones de participación.

6.1.- Personas legitimadas para participar en la promoción

Podrá participar en la promoción, la persona física mayor de dieciocho (18) años que sea consumidor final, con residencia habitual en el territorio español y que adquiera durante el periodo promocional el producto incluido dentro de la promoción.

La aceptación expresa de estas bases es condición necesaria para poder participar en la Promoción. Se considera que el participante ha aceptado las bases al facilitar sus datos de conformidad con el apartado anterior.


6.2.- Mecánica de participación.

Todas aquellas personas que deseen participar en la Promoción deberán cumplir con los requisitos establecidos en los términos y condiciones de las presentes bases y tener creada una cuenta en la web de L’OR.

Al momento de suscribirse en uno de los planes de café disponibles en https://www.lorespresso.com/es_es/subscription/catalog/coffee recibirás de regalo el espumador de leche

7.- Tratamiento de datos de carácter personal.

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos han sido incorporados en un fichero propiedad bajo la responsabilidad de JDE, con la finalidad de llevar a cabo:
a) Su participación en la presente promoción
b) La gestión y entrega en domicilio del pedido.
c) El cumplimiento de cualesquiera obligaciones fiscales o de otra índole que sean de aplicación en relación con la promoción.
d) Para las finalidades incluidas en la política de privacidad de L’OR.

En cumplimiento con la normativa vigente, Los datos facilitados por el cliente al crear voluntariamente una cuenta con L´OR pasarán a incluirse en la base de datos de consumidores de JDE para gestionar su plan de Suscripción.
JDE informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello por lo que JDE se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos.
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de Datos de Carácter Personal podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición, dirigiendo su petición a la dirección de correo electrónico privacy@jdecoffee.com.


8.- Modificación de las presentes Bases Legales.

La entidad JDE se reserva el derecho a modificar total o parcialmente las presentes Bases Legales, incluyendo, modificando o eliminando cláusulas, sin asumir responsabilidad alguna por tales modificaciones, siempre que medie causa justificada o fuerza mayor, comprometiéndose a comunicar con suficiente antelación las nuevas bases y condiciones de participación.

9. Normas de control y seguridad

JDE se reserva la facultad de adoptar cuantas medidas resulten oportunas para evitar cualquier conducta de la que la organizadora sospeche que tenga por finalidad o efecto cualquier intento de actuar en fraude de la presente promoción, en incumplimiento de sus normas o en perjuicio de otros participantes, cuya primera e inmediata consecuencia será la exclusión del participante y la pérdida de todo derecho a la promoción.
Asimismo, “L’OR” se reserva el derecho a excluir a los participantes en caso de aportar o colgar material que contenga virus, gusanos o cualquier otro código informático dirigido a o apto para dañar, interferir, interceptar o vulnerar la seguridad de cualquier sistema, información o datos, así como cuando los datos personales facilitados sean incorrectos o falsos.
La constatación de que un participante ha actuado de forma abusiva, ha introducido datos personales inexactos, alterados o falsos, o ha incumplido alguna de las condiciones de estas bases legales, le inhabilitará para volver a participar en la promoción.

10.- Disponibilidad de las presentes Bases Legales.

Las presentes Bases Legales estarán disponibles para los participantes de la promoción en https://www.lorespresso.com/es_es/terminos-y-condiciones-de-la-tienda-online pudiendo ser consultadas en cualquier momento.

to.

 

BASES PROMOCIÓ "REGISTRA LA TEVA L'OR BARISTA"

Registra la teva L’OR BARISTA per obtenir un descompte de 20€ a la teva propera compra a partir d'una compra mínima de 55€.

El descompte és vàlid durant 8 setmanes des del registre de la teva L’OR BARISTA.

Aquesta oferta no es pot combinar amb cap altre codi promocional i no s'aplica a ofertes especials com ara els accessoris.

Per cada màquina registrada només s'obtindrà un codi promocional amb descompte de 20€. JDE es reserva el dret de no atendre peticions que no compleixin aquestes bases.

BASES PROMOCIÓ REGISTRE DE BUTLLETES

Aquesta oferta només és vàlida per a compres mínimes de 30€ (despeses d'enviament no incloses). Vàlida per a càpsules, lots i accessoris (tasses, col·lecció de càpsules, caixa regal, etc.). No acumulable amb altres promocions. S'apliquen els termes i les condicions generals del lloc web.

Vols combinar les cistelles?

Has desat una cistella al teu compte. Vols afegir-ne el contingut a la teva cistella actual?

S`eliminaran els productes afegits anteriorment.

Per afegir un pla de subscripció, hem d’eliminar tots els productes afegits anteriors a la cistella. Malauradament, no és possible contractar el pla de subscripció combinat amb productes normals.

You have to finish subscription purchase before adding any products